Przetargi - Polska

12. Odbudowa budynku mieszkalnego na działce nr 391/24 w Bartkowej - Posadowej

13.06.2011
0 0 0 0
Polska

 


Gródek nad Dunajcem, 2011-06-24


Zamawiający


Gmina Gródek nad Dunajcem


Gródek nad Dunajcem 54


33-318 Gródek nad Dunajcem


 


Otrzymują: wykonawcy zainteresowani udziałem                      w postępowaniu na „Odbudowę budynku mieszkalnego na działce nr 391/24 w Bartkowej - Posadowej”.


 


Nasz znak: IZP.271.12.2011


 


               Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego na działce nr 391/24 w Bartkowej - Posadowej”.


              


Pytanie 1: W jaki sposób jest możliwe wykonanie w określonym w SIWZ terminie przedmiotowego zamówienia w zakresie sporządzania projektu budowlanego mając na uwadze tryb uzyskania pozwolenia na budowę(…)


 


Odpowiedź:


Ad. 1. Odbudowa budynku będzie realizowana na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu dlatego przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt budowlany sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego oraz dokonać zgłoszenia w trybie art. 7 ust. 2 w/w ustawy (na 7 dni przed rozpoczęciem robót).


 


Pytanie 2: Realizacja budowy budynku mieszkalnego wymaga zachowania procesu technologicznego na każdym etapie ich wykorzystania tzn. prawidłowy czas tężenia i dojrzewania betonu wymaga 28 dni (…)


 


Odpowiedź:


Ad. 2 . Ustanowienie kierownika budowy należy do Wykonawcy robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych technologii półsuchych i suchych (np. zamiast tynków można stosować okładziny ścienne z płyt GK, sufity podwieszane)


 


Pytanie 3: Przyjmując ostre terminy dla poszczególnych etapów realizacji zamówienia tj. opracowanie dokumentacji projektowej ok. 1 miesiąc, uzyskanie decyzji i zgłoszenia przystąpienia do robót wraz z wymaganymi dokumentami – ok. 2,5 miesiąca, na realizację przyłącza pozostaje 1 miesiąc.(…)


Odpowiedź:


Ad. 3. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy jedynie zawiadomić właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu odbudowy (Art. 12 ust. 1 w/w ustawy).


Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego, a jedynie instalacji wewnętrznej od układu pomiarowego-zgodnie z warunkami wydanymi przez ENION S.A.


 


 


Otrzymują:


1.     Adresat


2.      a/a


 


 
Gródek nad Dunajcem: Odbudowa budynku mieszkalnego na działce nr 391/24 w Bartkowej - Posadowej

Numer ogłoszenia: 155710 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 18 4401035, faks 18 4401035 w. 20. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa budynku mieszkalnego na działce nr 391/24 w Bartkowej - Posadowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną o powierzchni użytkowej 100 m2 w miejscowości Bartkowa-Posadowa, gmina Gródek nad Dunajcem. Budynek przeznaczony zostanie do zamieszkania przez rodzinę, która utraciła dotychczasowy budynek wskutek osuwisk jakie miały miejsce w wyniku powodzi i ulewnych deszczy na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, w maju i czerwcu 2010 r. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a. sporządzenia dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, b. uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, c. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji niezbędnych do zgłoszenie odbudowy i/lub uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, d. zgłoszenie odbudowy budynku i/lub pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, e. wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, f. dokonanie wszelkich zgłoszeń oraz pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu. Opis szczegółowy został zamieszczony w załączniku nr 3 do specyfikacji - program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.00-6, 74.22.21.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.


III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu spełnienia warunku należy wykazać a. co najmniej 1 wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. budowa, przebudowa, odbudowa budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m2 i wartości robót brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł. Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełniania warunku należy wykazać dysponowanie przy realizacji zamówienia następującymi osobami: a) projektant w specjalności architektonicznej, uprawniony do projektowania posiadający minimum 3- letnie doświadczenie b) kierownik budowy - osoba uprawniona do pełnienia funkcji w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadająca udokumentowane doświadczenie minimum 3 lata Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu spełniania warunku należy wykazać: a) wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 PLN. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Wykonawca dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


4.1. Wypełniony formularz OFERTA , który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 4.2. wykaz ewentualnych podwykonawców - na załączniku nr 5 do specyfikacji (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy) 4.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Potrzeba wprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności: 2.1. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 2.2. zmiany terminu, w razie gdyby z przyczyn niezależnych do Wykonawcy nie mógł on zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie umownym, 2.3. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub nastąpi zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 2.4. wystąpienia siły wyższej 2.5. wystąpienia przyczyn zależnych od Zamawiającego; 2.6. braków lub wad w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach dostarczanych przez Zamawiającego; 2.7. rezygnacji z wykonania części robót, z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy; 2.8. wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 2.9. zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą co najmniej równoważne, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, 2.10. wystąpienia innych istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, które nie były przedmiotem oferty wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej. 4. Prawa i obowiązki wynikające z umowy, a w szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), a także pozostałe warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 w/w ustawy. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty). Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana to zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa Konsorcjum w sposób nie budzący wątpliwości określać winna: a) cel gospodarczy, b) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, d) zasady reprezentacji (lider), e) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, g) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego, Każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) dokumenty, o których mowa w pkt. 4.6 niniejszego rozdziału składa każdy podmiot oddzielnie. Pozostałe dokumenty przedstawia pełnomocnik (lider) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działający w imieniu wszystkich podmiotów. 6. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 6.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 2.2., 2.3. niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych pkt. 6.1., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.6. V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 1.1. pisemnej, 1.2. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: +48 018 440 10 35 w. 20 2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją - potwierdzam czytelność faksu - godzina, data i podpis. 3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem. 4. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 4.1. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych- Wojciech Błażusiak, pokój 10, telefon: /018/ 440-10-35 w.33, faks: /018/ 440-10-35, w.20 - kwestie merytoryczne, 4.2. inspektor Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem -Lesław Czul, pokój 23, telefon: /018/ 440-10-35, faks: /018/ 440-10-35, w.20, mail: leszek@grodek.sacz.pl - kwestie proceduralne 5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie