Przetargi - Polska

271/ZP/2/11 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAMIENICY

08.06.2011
0 0 0 0
Polska


271/ZP/2/11                                                                                         Kamienica, 2011-07-29


 


   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  


„REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY

W KAMIENICY”


 


Nr sprawy: 271/ZP/2/11


  

Urząd Gminy Kamienica informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę:


1) Nazwa i adres zamawiającego:


Urząd Gminy Kamienica


Kamienica 420


34-608 Kamienica


www.kamienica.net.pl


ug_kamienica420@pro.onet.pl


 


2) Osoba upoważniona do kontaktów:


Dominika Majewska


Telefon: (18) 3323004 wew. 34


email: dominika.m@poczta.internetdsl.pl


faks: (18) 3323051


3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą


Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BUDREM” Sp. z o.o.


Ul. Jana Pawła II 44


34 – 600 Limanowa  


 


Wartość umowy:       54`623,64 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego. 
 


271/ZP/2/11                                                                                        Kamienica, 2011-07-12


 

 

                                                              UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

                                                                   w/g rozdzielnika          

  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271/ZP/2/11. Nazwa zadania:  „REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAMIENICY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych 

„ BUDREM” Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 44

34 – 600 Limanowa   

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego w skali oceny zgodnej z SIWZ . Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.:                          1       

Nazwa wykonawcy:       Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:         Ul. Jana Pawła II 44                34 – 600 Limanowa           


Liczba pkt. w kryterium cena: 100                                              Łączna punktacja oferty:100

     

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:


-oferta nr 1 złożona przez Usługi elektryczne – konserwacja – wykonawstwo Usługi Ogólnobudowlane mgr Jan Michalewski , 34 – 607 Szczawa 425, 

W wyniku dokonanej przez Komisję przetargową oceny oferty nr 1, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Kamienicy” przez Usługi elektryczne – konserwacja – wykonawstwo Usługi Ogólnobudowlane mgr Jan Michalewski z siedzibą w Szczawie stwierdzono, iż

1)    do przedmiotowej oferty dołączono kosztorys uproszczony, który nie zawiera wszystkich wymaganych SIWZ pozycji przedmiarów robót wraz z ilościami przedmiarowych prac.

Zgodnie z pkt VI ppkt A poz. 4, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty [...] niżej wymienione dokumenty oświadczenia i informacje składające się na ofertę, [...] min. kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – załącznik nr 9 do specyfikacji.

Zgodnie z jednolitą linią orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia dla oceny sposobu obliczania ceny oferty „zasadnicze znaczenie przypisać należy prawidłowemu, zgodnemu ze specyfikacją wypełnieniu kosztorysu ofertowego opracowanemu według obmiarów i ilości prac zawartych w przedmiarach robót. Przedstawiony kosztorys ofertowy winien być zgodny z wymogami zamawiającego zawartymi w SIWZ, której treść nie została oprotestowana w tym zakresie” (por. Sygn. Akt KIO/UZP/547/08, Postanowienie KIO z dnia 19 czerwca 2008 r.).

W związku z powyższym, mając na względzie iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostało określone metodą kosztorysową, załączenie do oferty kosztorysu uproszczonego stanowi błąd merytoryczny wywołujący skutek w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.

2)   do przedmiotowej oferty dołączono kosztorys w którym brak wyceny robót elektrycznych (poz. 3 Instalacja elektryczna, kalkulacja indywidualna wg ustaleń z inwestorem).

 Z punktu widzenia oceny ofert, istotnym dla Zamawiającego winno być to, czy oferta zawiera wszelkie elementy konieczne do wykonania zamówienia (por. wyrok z dnia 28 grudnia 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-2993/06). Przedstawiona oferta, z uwagi na w/w braki, nie spełnia tego warunku.

Uzasadnienie prawne:

Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1078 z p. zm.)

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1078 z p. zm.)

 

 

271/ZP/2/11                                                                                     Kamienica, dn. 08.06.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271/ZP/2/11. Nazwa zadania: „REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAMIENICY”, Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 184 .) Urząd Gminy w Kamienicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


Urząd Gminy Kamienica


34- 608 Kamienica 420


E-mail: gmina@kamienica.iap.pl


Godziny urzędowania: 8:30 do 15:30


Informacji w sprawie przetargu udzielają:


Zagadnienia merytoryczne i proceduralne: Dominika Majewska tel. (018) 3323-004 wew. 34, pokój 19 w godz. 8:00-15:00


II. Określenie trybu zamówienia:


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.malopolska.pl/bip/kamienica lub www.kamienica.net.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 19, dostępna do 28.06.2011r., (siedziba Zamawiającego- dyskietka, CD-koszt nośnika, ksero - koszt kserokopii),


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


Nazwa zamówienia: „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Kamienicy”,


Zakres robót obejmuje:


- roboty rozbiórkowe,


- wykonanie sufitów podwieszanych,


- malowanie ścian, 


- remont instalacji c.o.,


- remont instalacji elektrycznej,


 - ułożenie paneli podłogowych,


- demontaż i montaż stolarki okienno – drzwiowej,


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień


Główny przedmiot:      45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


Przedmiot dodatkowy: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów


            45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne


            45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 


VI. Termin wykonania zamówienia: data zakończenia  31 października 2011 roku.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna


VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1`400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%


X. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego  28 czerwca 2011 r. do godz. 10: 00, pok. 11 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 czerwca 2011 r. godz. 10: 15, pok. 18 (sala konferencyjna),                       


 XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert


XIII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.


XV. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


XVI.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


 XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 147974-2011 z dnia 08.06.2011r.