Przetargi - Polska

271/ZP/2/11 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAMIENICY

08.06.2011
0 0 0 0
Polska

271/ZP/2/11                                                                                     Kamienica, dn. 08.06.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271/ZP/2/11. Nazwa zadania: „REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAMIENICY”, Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 184 .) Urząd Gminy w Kamienicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


Urząd Gminy Kamienica


34- 608 Kamienica 420


E-mail: gmina@kamienica.iap.pl


Godziny urzędowania: 8:30 do 15:30


Informacji w sprawie przetargu udzielają:


Zagadnienia merytoryczne i proceduralne: Dominika Majewska tel. (018) 3323-004 wew. 34, pokój 19 w godz. 8:00-15:00


II. Określenie trybu zamówienia:


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.malopolska.pl/bip/kamienica lub www.kamienica.net.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 19, dostępna do 28.06.2011r., (siedziba Zamawiającego- dyskietka, CD-koszt nośnika, ksero - koszt kserokopii),


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


Nazwa zamówienia: „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Kamienicy”,


Zakres robót obejmuje:


- roboty rozbiórkowe,


- wykonanie sufitów podwieszanych,


- malowanie ścian, 


- remont instalacji c.o.,


- remont instalacji elektrycznej,


 - ułożenie paneli podłogowych,


- demontaż i montaż stolarki okienno – drzwiowej,


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień


Główny przedmiot:      45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


Przedmiot dodatkowy: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów


            45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne


            45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 


VI. Termin wykonania zamówienia: data zakończenia  31 października 2011 roku.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna


VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1`400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%


X. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego  28 czerwca 2011 r. do godz. 10: 00, pok. 11 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 czerwca 2011 r. godz. 10: 15, pok. 18 (sala konferencyjna),                       


 XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert


XIII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.


XV. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


XVI.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


 XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 147974-2011 z dnia 08.06.2011r.