Przetargi - Polska

Budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej

14.06.2011
0 0 0 0
Polska

Zmiana treści SIWZNawojowa, dnia 24.06.2011 r.


 


ZP.271.9.2011


 


ZMIANA TREŚCI


SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej”.


 


 


Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 i  art. 38 ust 4-4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)


Wójt Gminy Nawojowa, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w następującym zakresie:


 


- pkt III siwz


jest:


 


,,1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej.


 


2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:


 


I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 618,11 m² każda warstwa;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 618,11 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200 w ilości 17 mb ze studzienkami i obudową wylotu;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


II. Budowę parkingu nr 2 przy Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm w ilości 1141,00 m²; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 1206,00 m²;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 1141 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zabezpieczony obrzeżem;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200w ilości 13 mb ze studzienkami i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


UWAGA: Na wybranym wykonawcy zadania ciążyć będzie obowiązek porozumienia się z obecnym wykonawcą robót drogowych na zadaniu ,, Budowa drogi gminnej „Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice-Brzesko-Muszynka- granica państwa do drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina w Nawojowej” i uzgodnienie z nim zakresu, terminu udostępnienia placu budowy drogi w celu wykonania robót związanych z parkingami.


 


3. Na wykonawcy spoczywać będzie także:


a)      pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 z naniesionymi numerami działek,


b)      umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi”,


c)      odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Nowosądeckiego,


d)      dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów włącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


 


 


 


Kod CPV:


 


45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


45232452-5 Roboty odwadniające


45233200-1 Roboty w zakresie rożnych nawierzchni


45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania”


 


powinno być:


 


,,1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej.


 


2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:


 


I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 618,11 m² każda warstwa;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 8 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 618,11 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200 w ilości 17 mb ze studzienkami i obudową wylotu;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


II. Budowę parkingu nr 2 przy Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm w ilości 1141,00 m²; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 1206,00 m²;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 8 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 1141 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zabezpieczony obrzeżem;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200w ilości 13 mb ze studzienkami i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


UWAGA: Na wybranym wykonawcy zadania ciążyć będzie obowiązek porozumienia się z obecnym wykonawcą robót drogowych na zadaniu ,, Budowa drogi gminnej „Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice-Brzesko-Muszynka- granica państwa do drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina w Nawojowej” i uzgodnienie z nim zakresu, terminu udostępnienia placu budowy drogi w celu wykonania robót związanych z parkingami.


 


3. Na wykonawcy spoczywać będzie także:


e)      pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 z naniesionymi numerami działek,


f)        umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi”,


g)      odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Nowosądeckiego,


h)      dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów włącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


 


 


 


Kod CPV:


 


45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


45232452-5 Roboty odwadniające


45233200-1 Roboty w zakresie rożnych nawierzchni


45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania”


 


 


- w pkt VIII siwz


jest:


 


,,Wymagane wadium w wysokości 17 000 zł (słownie; siedemnaście tysięcy  zł 00/100) do dnia 29.06.2011 r. do godz. 09:00


Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


1)      w pieniądzu


2)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;


3)      gwarancjach bankowych;


4)      gwarancjach ubezpieczeniowych;


5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).


Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.


O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.


W przypadku wniesienia wadium  w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 53 najpóźniej w terminie do 29.06.2011 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć „wadium do przetargu nr ZP.271.9.2011”.


 


Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.).”


 


powinno być:


 


,,Wymagane wadium w wysokości 17 000 zł (słownie; siedemnaście tysięcy  zł 00/100) do dnia 30.06.2011 r. do godz. 09:00


Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


6)      w pieniądzu


7)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;


8)      gwarancjach bankowych;


9)      gwarancjach ubezpieczeniowych;


10)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).


Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.


O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.


W przypadku wniesienia wadium  w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 53 najpóźniej w terminie do 30.06.2011 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć „wadium do przetargu nr ZP.271.9.2011”.


 


Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.).”


 


- pkt XI siwz:


jest:


Miejsce oraz termin składania ofert (...) do dnia 29.06.2011 r. do godz. 09:00


(...)Miejsce otwarcia ofert (...) dnia 29.06.2011 r.  o godz. 09:10


 


powinno być:


„Miejsce oraz termin składania ofert (...)do dnia 30.06.2011 r. do godz. 09:00


(...)Miejsce otwarcia ofert (...) dnia 30.06.2011 r.  o godz. 09:10


 


- w zał. nr 3 do siwz  § 1 pkt 3


jest:


 


,,I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 618,11 m² każda warstwa;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 618,11 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200 w ilości 17 mb ze studzienkami i obudową wylotu;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


II. Budowę parkingu nr 2 przy Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm w ilości 1141,00 m²; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 1206,00 m²;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 1141 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zabezpieczony obrzeżem;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200w ilości 13 mb ze studzienkami i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


UWAGA: Na wybranym wykonawcy zadania ciążyć będzie obowiązek porozumienia się z obecnym wykonawcą robót drogowych na zadaniu ,,Budowa drogi gminnej „Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice-Brzesko-Muszynka- granica państwa do drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina w Nawojowej” i uzgodnienie z nim zakresu, terminu udostępnienia placu budowy drogi w celu wykonania robót związanych z parkingami.”


 


powinno być:


 


,,I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 618,11 m² każda warstwa;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 8 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 618,11 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200 w ilości 17 mb ze studzienkami i obudową wylotu;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


II. Budowę parkingu nr 2 przy Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej:


  • Podbudowa warstwowa – dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm w ilości 1141,00 m²; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 1206,00 m²;

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd – gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe – gr. kostki 8 cm; wyznaczenie miejsc postojowych – gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 1141 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zabezpieczony obrzeżem;

 • Kanalizacja deszczowa – odwadniająca z rur PCV Ø 200w ilości 13 mb ze studzienkami i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;

 • Powykonawcza dokumentacja geodezyjna.


 


UWAGA: Na wybranym wykonawcy zadania ciążyć będzie obowiązek porozumienia się z obecnym wykonawcą robót drogowych na zadaniu ,,Budowa drogi gminnej „Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice-Brzesko-Muszynka- granica państwa do drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina w Nawojowej” i uzgodnienie z nim zakresu, terminu udostępnienia placu budowy drogi w celu wykonania robót związanych z parkingami.” (uwaga załączono zmodyfikowaną wersję zał. nr 3


 


 


Ogłoszenie powiązane:


Ogłoszenie nr 157884-2011 z dnia 2011-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nawojowa

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej: - Podbudowa warstwowa - dolna z...

Termin składania ofert: 2011-06-29

 
Numer ogłoszenia: 171916 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157884 - 2011 data 14.06.2011 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Wójt Gminy Nawojowa, 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić: • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej: - Podbudowa warstwowa - dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 618,11 m² każda warstwa; - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd - gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe - gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych - gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 618,11 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym; - Kanalizacja deszczowa - odwadniająca z rur PCV Ø 200 w ilości 17 mb ze studzienkami i obudową wylotu; - Powykonawcza dokumentacja geodezyjna. II. Budowę parkingu nr 2 przy Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej: - Podbudowa warstwowa - dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm w ilości 1141,00 m²; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 1206,00 m²; - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd - gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe - gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych - gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 1141 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zabezpieczony obrzeżem; - Kanalizacja deszczowa - odwadniająca z rur PCV Ø 200w ilości 13 mb ze studzienkami i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej; - Powykonawcza dokumentacja geodezyjna. UWAGA: Na wybranym wykonawcy zadania ciążyć będzie obowiązek porozumienia się z obecnym wykonawcą robót drogowych na zadaniu ,, Budowa drogi gminnej Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice-Brzesko-Muszynka- granica państwa do drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina w Nawojowej i uzgodnienie z nim zakresu, terminu udostępnienia placu budowy drogi w celu wykonania robót związanych z parkingami. Na wykonawcy spoczywać będzie także: a) pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 z naniesionymi numerami działek, b) umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi, c) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Nowosądeckiego, d) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów włącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie..

 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej: - Podbudowa warstwowa - dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 618,11 m² każda warstwa; - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd - gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe - gr. kostki 8 cm; wyznaczenie miejsc postojowych - gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 618,11 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym; - Kanalizacja deszczowa - odwadniająca z rur PCV Ø 200 w ilości 17 mb ze studzienkami i obudową wylotu; - Powykonawcza dokumentacja geodezyjna. II. Budowę parkingu nr 2 przy Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej: - Podbudowa warstwowa - dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm w ilości 1141,00 m²; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 1206,00 m²; - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd - gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe - gr. kostki 8 cm; wyznaczenie miejsc postojowych - gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 1141 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zabezpieczony obrzeżem; - Kanalizacja deszczowa - odwadniająca z rur PCV Ø 200w ilości 13 mb ze studzienkami i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej; - Powykonawcza dokumentacja geodezyjna. UWAGA: Na wybranym wykonawcy zadania ciążyć będzie obowiązek porozumienia się z obecnym wykonawcą robót drogowych na zadaniu ,, Budowa drogi gminnej Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice-Brzesko-Muszynka- granica państwa do drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina w Nawojowej i uzgodnienie z nim zakresu, terminu udostępnienia placu budowy drogi w celu wykonania robót związanych z parkingami. Na wykonawcy spoczywać będzie także: a) pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 z naniesionymi numerami działek, b) umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi, c) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Nowosądeckiego, d) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów włącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.. • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

 • W ogłoszeniu jest: Wymagane wadium w wysokości 17 000 zł (słownie; siedemnaście tysięcy zł 00/100) do dnia 29.06.2011 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 53 najpóźniej w terminie do 29.06.2011 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr ZP.271.9.2011. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.)..

 • W ogłoszeniu powinno być: Wymagane wadium w wysokości 17 000 zł (słownie; siedemnaście tysięcy zł 00/100) do dnia 30.06.2011 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 53 najpóźniej w terminie do 30.06.2011 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr ZP.271.9.2011. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.).. • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: 29.06.2011 godzina 09:00, miejsce Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

 • W ogłoszeniu powinno być: 30.06.2011 godzina 09:00, miejsce Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.


 


Nawojowa: Budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej

Numer ogłoszenia: 157884 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: I. Budowę parkingu nr 1 przy Szkole Podstawowej w Nawojowej: - Podbudowa warstwowa - dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 618,11 m² każda warstwa; - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd - gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe - gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych - gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 618,11 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym; - Kanalizacja deszczowa - odwadniająca z rur PCV Ø 200 w ilości 17 mb ze studzienkami i obudową wylotu; - Powykonawcza dokumentacja geodezyjna. II. Budowę parkingu nr 2 przy Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej: - Podbudowa warstwowa - dolna z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm w ilości 1141,00 m²; górna z kruszyw łamanych o grubości 15 cm w ilości 1206,00 m²; - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazd - gr. kostki 8 cm; miejsca postojowe - gr. kostki 5 cm; wyznaczenie miejsc postojowych - gr. kostki 7 cm) w łącznej ilości 1141 m² zabezpieczona od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz odwodnieniem powierzchniowym oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zabezpieczony obrzeżem; - Kanalizacja deszczowa - odwadniająca z rur PCV Ø 200w ilości 13 mb ze studzienkami i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej; - Powykonawcza dokumentacja geodezyjna. UWAGA: Na wybranym wykonawcy zadania ciążyć będzie obowiązek porozumienia się z obecnym wykonawcą robót drogowych na zadaniu ,, Budowa drogi gminnej Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice-Brzesko-Muszynka- granica państwa do drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina w Nawojowej i uzgodnienie z nim zakresu, terminu udostępnienia placu budowy drogi w celu wykonania robót związanych z parkingami. Na wykonawcy spoczywać będzie także: a) pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 z naniesionymi numerami działek, b) umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi, c) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Nowosądeckiego, d) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów włącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 17 000 zł (słownie; siedemnaście tysięcy zł 00/100) do dnia 29.06.2011 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 53 najpóźniej w terminie do 29.06.2011 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr ZP.271.9.2011. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.).


III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a siwz


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania minimum 1 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 b siwz.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 c -d siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 e -f siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 650 000 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 650 000 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany a) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót lub nieprzewidzianego przedłużenia procedur formalnych . b) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy, inspektor nadzoru (w szczególności choroba, wypadki losowe).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie Odnowa i rozwój wsi..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie