Przetargi - Polska

Wynik postępowania Budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej

14.06.2011
0 0 0 0
Polska


Informacja o wyniku postępowania


 


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingów przy Kaplicy Cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej.”


 


 


 


1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:


- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając mającą siedzibę w miejscowości  Kamienica 477, 34-608 Kamienica


 


Uzasadnienie:


Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 


- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:


 


 


 Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcyLiczba pkt w kryterium cenaRazem liczba pkt1Spółdzielnia Rzemieślnicza SĄDECZANKA


 ul. Rynek 11


33-300 Nowy Sącz80,4380,432P.H.U. INKO 2001


Sp. Jawna ul. Lwowska 220


33-300 Nowy SączOferta odrzuconaOferta odrzucona 


3


 P.H.U. MARKBUD


ul. Łączna 2


33-395 Chełmiec84,3984,394EURO-BRUK


Bartłomiej Dara


ul. Myśliwska 24a


33-300 Nowy SączOferta odrzuconaOferta odrzucona5Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe


ZIBUD Grzegorz Zając


34-608 Kamienica 4771001006Firma Usługowa GEODEZ


Ignacy Zając


34-608 Kamienica 28283,4883,487Firma Handlowo-Usługowa JANEKS Janusz Kucharski


33-335 Nawojowa 49696,6296,628Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych


BUDOMAX


Marian Kościsz


ul. Tłoki 34


33-300 Nowy Sącz92,0692,069Zakład Budowlano-Drogowy


BUD-DROG


Zdzisław Haraf


ul. Bolesława Prusa 24a


33-300 Nowy SączOferta odrzuconaOferta odrzucona
 


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o odrzuceniu:


- oferty nr 2, złożonej przez  P.H.U. INKO 2001 Sp. Jawna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 220, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp z uwagi na to, że zawiera błędy w obliczeniu ceny.


 


Uzasadnienie:


W formularzu ofertowym Wykonawca źle wyliczył wartość podatku VAT jak również cenę brutto za całość zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie ocenić z czego wynikają te wyliczenia jak również nie może zaliczyć błędów w tych wyliczeniach jako oczywistej omyłki pisarskiej. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.


   


- oferty nr 4 złożonej przez firmę  EURO-BRUK Bartłomiej Dara z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Myśliwska 24a, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień w ustalonym terminie.


 


Uzasadnienie:


Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia pismem z dnia 07.07.2011 roku zwrócił się do Wykonawcy tj. firmy EURO-BRUK Bartłomiej Dara z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Myśliwska 24a, o udzielenie w określonym terminie tj. do dnia 12.07.2011 roku wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył w/w wyjaśnień. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w związku z art.90 ust. 3 ustawy Pzp.  


 


-oferty nr 9, złożonej przez Zakład Budowlano-Drogowy BUD-DROG Zdzisław Haraf z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Bolesława Prusa 24a, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z uwagi na to, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia,  Zakładu Budowlano-Drogowego BUD-DROG Zdzisław Haraf z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Bolesława Prusa 24a, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp – Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,


 


Uzasadnienie:


Zamawiający, po dokonaniu oceny terminowego wniesienia wadium (ustalony termin: 30.06.2011 r do godz. 09:00) stwierdził, że przelew na rachunek wpłynął w dniu 30.06.2011 r. o godz. 10:35 zatem po upływie terminu składania ofert.  Przepisy prawa zamówień publicznych  (art. 45 ust 3) wymagają, by w momencie upływu terminu składania ofert środki na zabezpieczenie znajdowały się w dyspozycji Zamawiającego, czyli były na jego koncie


W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp, należało Wykonawcę wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia, a zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.


 


2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.