Przetargi - Polska

DI.271.8.2011 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym.

06.06.2011
0 0 0 0
Polska

 


DI.271.8.2011                                                                                            Zator, dnia 6.06.2011 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

Dotyczy sprawy nr DI.271.8.2011.

 

I.  Zamawiający – Burmistrz Zatora, informuje, że w dniu 6.06.2011 r. dokonano wyboru wykonawcy na: Remont ciągu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze na dł. ok. 1.050 mb, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

     Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45233200-1.                        

Wpłynęło 7 ofert, żadnego wykonawcy nie wykluczono, żadnej oferty nie odrzucono.

 

II. 1. Po ocenie ofert przez Komisję Przetargową, Zamawiający wybrał ofertę nr 3, złożoną   przez firmę pn. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Berny, Berny sp. cywilna, 32-551 Jankowice, ul. Piaskowa 14.

2. Cena ofertowa wybranej oferty wynosi : 629.405,53 zł brutto (łącznie z VAT).

3. Powyższa oferta spełnia wszystkie warunki przetargowe oraz zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Ponieważ w niniejszym przetargu cena była jedynym kryterium oceny ofert, Komisja nie sporządzała streszczenia oceny ofert i nie przyznawała punktów w poszczególnych kryteriach. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.10.2011 r.

5. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

6. Uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, którego oferta wygrała przetarg, prosimy o przybycie do Urzędu Miejskiego w Zatorze, w dniu 14.06.2011 r. w celu zawarcia umowy na przedmiot zamówienia.

 

III. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty, wraz z cenami ofertowymi :

1. Oferta nr 1 : Strabag sp. z o.o.,05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.

     Cena ofertowa – 1.164.778,40 zł brutto.

2. Oferta nr 2 : Poldim Spółka Akcyjna, 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37a.

     Cena ofertowa – 950.289,62 zł brutto.

3. Oferta nr 4 :Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BITUMIK Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów, ul. Polna. Cena ofertowa – 647.863,80 zł brutto.

4. Oferta nr 5 : Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3.    Cena ofertowa – 692.623,70 zł brutto.

5. Oferta nr 6 : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych w Wadowicach sp. z o.o., 34-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 1.    Cena ofertowa – 717.225,95 zł brutto.

6. Oferta nr 7 : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3.      

    Cena ofertowa – 726.995,05 zł brutto.

 

IV. Niniejsze ogłoszenie zostało wysłane faxem oraz pocztą do wszystkich oferentów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 7.06.2011 r., podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze w dniu 6.06.2011 r., oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze – adres :   www.zator.pl  w dniu 6.06.2011 r.  

 

Otrzymują :                                                                              

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty (x 7)

2. A/a.