Przetargi - Polska

Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2011r. w Gminie Raciąż

31.05.2011
0 0 0 0
Polska


 


Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki, na dożwirowanie dróg gminnych w Gminie Raciąż w 2011r.  (wraz z  załadunkiem pospółki, transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego ).


Przewidywana ilość pospółki - ok. 9.000 m3.


Materiał będący przedmiotem dostawy zapewnia Wykonawca.


Wymagania – wg normy PN –B-02480:1986; charakteryzujący się zawartością sumy frakcji piaskowej i żwirowej pomiędzy 10 a 50 %.


Uziarnienie graniczne pospółki od 0,05 mm do 40 mm.


Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty próbki oferowanego kruszywa w worku o wadze około 500 g wraz  z podaniem nazwy asortymentu, miejsca wydobycia, ilości.


 


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 14212210-5  Mieszanka piasku i żwiru


 


UWAGA : Podana ilość może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczone ilości materiału oraz koszty wskaźnikowe za jeden metr sześcienny podany   w ofercie.