Przetargi - Polska

IRG/271/1/13 BUDOWA GMINNEGO PARKU PRZYRODNICZEGO W KAMIENICY

24.01.2013
0 0 0 0
PolskaIRG/271/1/13                                                                              Kamienica, 2013-02-25


 


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA


 w/g rozdzielnika


 


         OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


 


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG/271/1/13.


Nazwa zadania: BUDOWA GMINNEGO PARKU PRZYRODNICZEGO W KAMIENICY.


  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


MAKFLOR s.c.


Marek Gurgul, Maria Fraszczak


Ul. Cechowa 127 A


30-685 Kraków


 


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego w skali oceny zgodnej z SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


 


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Lp.:                          1      


Nazwa wykonawcy:   ZAKŁAD ZADRZEWIEŃ ZIELENI I REKULTYWACJI „ABIES”


Adres Wykonawcy:        Łomnica 29                                       22 – 234 Urszulin


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 63,64                                    Łączna punktacja oferty: 63,64Lp.:                          2      


Nazwa wykonawcy:   MARKFLOR s.c. Marek Gurgul, Maria Fraszczak


Adres Wykonawcy:       ul. Cechowa 127 A                         30 – 685 Kraków


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 100                                        Łączna punktacja oferty: 100Lp.:                          3      


Nazwa wykonawcy:   Firma JONEX SPORT Krzysztof Olszewski  


Adres Wykonawcy:       Bogurzyn 1                                     06 – 521 Wiśniewo


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 48,18                                     Łączna punktacja oferty: 48,18Lp.:                          4      


Nazwa wykonawcy:   HYDROTECHNIKA Sp. z o.o.


Adres Wykonawcy:       ul. Ściegiennego 262 A                    25 – 116 Kielce


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 70,00                                   Łączna punktacja oferty: 70,00Lp.:                          5      


Nazwa wykonawcy:   Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa PAWLIMEX Paweł Wojak


Adres Wykonawcy:       Stara Wieś 646                                34 – 600 Limanowa


                       Liczba pkt. w kryterium cena: 67,03                                       Łączna punktacja oferty: 67,03Lp.:                          6      


Nazwa wykonawcy:   ALFA” J. Kapecki, J. Trybus Sp. jawna


Adres Wykonawcy:       ul. Dukielska 83 b                              38 – 300 Gorlice


                       Liczba pkt. w kryterium cena: 48,60                                       Łączna punktacja oferty: 48,60Lp.:                          7      


Nazwa wykonawcy:   F.H.U. DRWAL Józef Matonog


Adres Wykonawcy:        Zubrzyca Górna 68                       34 – 484 Zubrzyca Górna               Liczba pkt. w kryterium cena: 64,89                                 Łączna punktacja oferty: 64,89Lp.:                          8      


Nazwa wykonawcy:   Firma Handlowo – Usługowa „WANTA” Piotr Zębol


Adres Wykonawcy:      ul. Malejowska 90                           34 – 240 Jordanów  


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 60,96                                  Łączna punktacja oferty: 60,96Lp.:                          9      


Nazwa wykonawcy:   F.B.H.U. EXPERTIV Rafał Rakoczy


Adres Wykonawcy:      ul. Królewska 60 lok. 54                      32 –100 Proszowice    


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 65,40                                  Łączna punktacja oferty: 65,40Lp.:                          10    


Nazwa wykonawcy:   Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne Aleksandra Masiarz


Adres Wykonawcy:      Kamienica 99                                 34 – 608 Kamienica


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 99,90                                   Łączna punktacja oferty: 99,90Lp.:                          11    


Nazwa wykonawcy:   Park –M Sp. z o.o.


Adres Wykonawcy:      ul. Piaski 12                                   33 – 340 Stary Sącz


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 45,38                                  Łączna punktacja oferty: 45,38Lp.:                          12    


Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budowlane PROGRES Michał Zając


Adres Wykonawcy:       Kamienica 282                                34 – 608 Kamienica     


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 80,34                                     Łączna punktacja oferty: 80,34Lp.:                          13    


Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając


Adres Wykonawcy:       Kamienica 477                             34 – 608 Kamienica    


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 89,13                                    Łączna punktacja oferty: 89,13Lp.:                          14    


Nazwa wykonawcy:   PROFEXIM Sp. j.


Adres Wykonawcy:      ul. Bandurskiego 66/4                    31 – 515 Kraków      


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 76,83                                  Łączna punktacja oferty: 76,83Lp.:                          13    


Nazwa wykonawcy:   REM – BUD Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik


Adres Wykonawcy:      ul. Słowacka 11                           33 – 300 Nowy Sącz    


                                Liczba pkt. w kryterium cena: 60,63                                Łączna punktacja oferty: 60,63 


1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję,

że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję,

że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


 3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Środki ochrony prawnej:


Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:


1)    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;


2)    odrzucenia oferty wykonawcy


W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.


Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:


1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub


2)    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,


na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.


Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.


Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1078 z p. zm.) 


UWAGA! W dniu 04.02.2013 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz poprawiony załącznik nr 9 do SIWZ


UWAGA! W dniu 31.01.2013 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SIWZ  wraz z projektem oraz charakterystyką elementów placu zabaw


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kamienica, ul. Kamienica 420, 34-608 Kamienica, woj. małopolskie, tel. 018 3323004, 3323025 wew. 34.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.iap.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: IRG/271/1/13 BUDOWA GMINNEGO PARKU PRZYRODNICZEGO W KAMIENICY.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: - robót porządkowych związanych z oczyszczeniem terenu i karczowaniem zagajników - na obszarze ok. 8730 m2, - robót ziemnych związanych z wykonaniem niwelacji terenu - ok. 7230 m2, - robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem podłoża pod ścieżki spacerowe - ok. 1570 m2, - robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni grysowych - ok. 292 m2, - robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni placu zabaw - ok. 290 m2, - montażu wyposażenia placów zabaw - 3 szt., - trawników parkowych na obszarze ok. 6570 m2, - oczka wodnego na obszarze - ok. 155 m2, - ogrodzenia o długości 50 mb, Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.27.10-5, 45.23.32.00-1, 45.22.38.00-4, 77.31.41.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7`500,00 (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 zł).


III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja).


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Za spełnianie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.


III.3.3) Potencjał techniczny


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


- formularz OFERTA- załącznik nr 2 do specyfikacji,


- uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji,


- zaakceptowany wzór umowy, zaparafowany przez uprawnioną/upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy osobę (załącznik nr 9)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający zastrzega prawo do zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót jest możliwa w przypadku: a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęsk żywiołowych, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi, c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, e) wcześniejszym wykonaniem przedmiotu zamówienia, f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkującym niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności wystąpienia zamówień dodatkowych. 2) zmiana sposobu spełniania świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3) zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.; 4) zamiana tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 5) zmiana oznaczenia danych dotyczących zamawiającego i/lub wykonawcy. 6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, 7) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów. 8) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, t.j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, w takim wypadku wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian. zmiana taka wymaga sporządzenia protokołu konieczności zatwierdzonego przez zamawiającego i wykonawcę w porozumieniu z projektantem. 9) wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego (np: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu umowy, powodujące poprawnie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, w takim wypadku wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian. 10) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ i innych osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru itp. oraz osób reprezentujących strony b) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, e) zmianie uległy stawki podatku VAT, f) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, g) zmiany w kolejności terminów wykonywania robót budowlanych. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Wprowadzenie do umowy zmian, wymaga zgody obu stron wyrażonej w postaci pisemnego aneksu do umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kamienica.net.pl,www.malopolska.pl/bip/kamienica

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pok. nr 16 (ksero, koszt kserokopii, płyta CD, dyskietka - koszt nośnika) bezpłatnie stronie: www.kamienica.net.pl, www.malopolska.pl/bip/kamienica.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamienica 34 - 608 Kamienica 420 pok. nr 11 (sekretariat)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


IV.4.18) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 33802 -2013 z dnia 24.01.2013r.