Przetargi - Polska

Modernizacja budynków świetlic usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów

09.06.2011
0 0 0 0
Polska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Oleszyce: Modernizacja budynków świetlic usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów

Numer ogłoszenia: 149534 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , ul. Mickiewicza 10, 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6315010, faks 0-16 6315636.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.oleszyce.pl ; www.bip.oleszyce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynków świetlic usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest :


Na zadanie składają się następujące elementy:


1. Świetlica wiejska w miejscowości Futory: prace remontowo - budowlane, instalacja wod-kan, instalacja c.o. + kotłownia, instalacja gazowa, instalacja elektryczna,


2. Świetlica wiejska w miejscowości Borchów: prace remontowo - budowlane, instalacja wod-kan, instalacja c.o. + kotłownia, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, instalacja wentylacyjna,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:


1. Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).


 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:


 1) pieniądzu,


 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;


 3) gwarancjach bankowych,


 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,


 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)


III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia - nie spełnia) jeżeli wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego, itp.), iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej 1 kontraktu o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto ( pięćset tysięcy złotych brutto) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia - nie spełnia) jeżeli wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt. 1, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (będą podwykonawcami). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu wykonania zamówienia, robót uzupełniających, dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych, w następujących zakresach:


 1) wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku:


a) siły wyższej,


 b) odbiegających od normy niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustaleniami opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;


 c) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ (obiektywny, niewynikający z opieszałości Wykonawcy) na termin wykonania zamówienia,


d) odkrycia, w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń podziemnych, mających obiektywny wpływ na termin wykonania zamówienia;


e) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych robót lub ich części;


 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:


a) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),


b) wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków;


c) rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;


d) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych robót lub ich części;


3) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku:


a) zdarzeń losowych b) polecenia Zamawiającego;


c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umig.oleszyce.pl oraz bip.oleszyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, Pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, Pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków PROW na lata 2007-2013 ,oś 3 jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak