Przetargi - Polska

Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory

27.06.2011
0 0 0 0
Polska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Oleszyce: Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory

Numer ogłoszenia: 173042 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96350 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie, tel. 016 6315010, faks 016 6315636.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:


1)Roboty ziemne 13000m3


2)Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 21000m2


3)Przyłącz energetyczny policznikowy


4)Zbiornik żelbetowy - osadnik na rowie opaskowym


5)Ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,1 m z rur średnicy 70 mm o dł. 534,5 mb z dwiema bramami


6)Droga dojazdowa o dł. 500m o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z elementami odwodnienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3, 45.23.32.20-7, 45.00.00.00-1.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków RPO na lata 2007-2013 , w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom..


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Komunalny CIESZKOM Sp. z o.o., ul. Rynek 6/2, 37-611 Cieszanów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 968839,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 963983,94


Oferta z najniższą ceną: 963983,94 / Oferta z najwyższą ceną: 1932276,96


Waluta: PLN.