Przetargi - Polska

Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe

31.12.2012
0 0 0 0
Polska

 Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe

Numer ogłoszenia: 533486 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 525038 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie wodociągu w ciagu ul. Berlinga i Moniuszki - 121756,10zł,

2. Wykonanie robót zamiennych zgodnie z kosztorysem różnicowym - 21188,33zł,

3. Wykonanie gazociągu pod mostem na potoku Mordarka - 44006,00zł,

4. Umocnienie skarp potoku Mordarka poniżej mostu w ciągu ul. Targowej kratami betonowymi - 26390,00zł.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.12.20-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:       

- Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213340,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 262408,73

- Oferta z najniższą ceną: 262408,73 / Oferta z najwyższą ceną: 262408,73

- Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie zostało udzielone jako zamówienie dodatkowe dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj. przebudowy ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.


z up. Burmistrza Miasta

/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza


Limanowa, 31 grudnia 2012r.


 


Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe

Numer ogłoszenia: 525038 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041 , strona internetowa www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie wodociągu w ciagu ul. Berlinga i Moniuszki - 121756,10zł, 2. Wykonanie robót zamiennych zgodnie z kosztorysem różnicowym - 21188,33zł, 3. Wykonanie gazociągu pod mostem na potoku Mordarka - 44006,00zł, umocnienie skarp potoku Mordarka poniżej mostu w ciągu ul. Targowej kratami betonowymi - 26390,00zł..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.12.20-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależniona od wykonania zamówienia dodatkowego, z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

• Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.


z up. Burmistrza Miasta

/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 21 grudnia 2012r.