Przetargi - Polska

Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych - utworzenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

18.06.2011
0 0 0 0
Polska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Oleszyce: Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych - utworzenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,

Numer ogłoszenia: 161786 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleszyce , ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie, tel. 016 6315010, faks 016 6315636.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.oleszyce.pl : bip.oleszyce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych - utworzenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. : Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych - utworzenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,


2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:


2.1 Dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych w tym:


a) mapy do celów projektowych,


b) projektu koncepcyjnego,


c) projektu budowlanego,


d) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji do pozwolenia na budowę oraz pozwolenie na budowę,


 e) branżowych projektów wykonawczych, projekty wnętrza i wyposażenia, projekt drobnego wyposażenia uzupełniającego - specyfikacja z planem jego rozmieszczenia


 g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,


 h) branżowych projektów powykonawczych,


 i) instrukcji użytkowania obiektu, 


j) instrukcji ochrony p.poż obiektu.


2.2 Robót budowlano-instalacyjnych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych w tym:


 a) zagospodarowanie terenu inwestycji: parkingi, droga dojazdowa, sieci, przyłącza, instalacje zewnętrzne - w razie konieczności


b) remont i modernizacja budynku wraz z niezbędną infrastrukturą: instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe, instalacje i urządzenia ppoż,


c) montaż wyposażenia stałego


 d) dostawa i montaż wyposażenia Szczegółowy opis oraz wytyczne do wykonania przedmiotu zamówienia znajdują się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który stanowi integralną część SIWZ jako.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.11.27.00-2, 71.00.00.00-8, 71.24.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:50 000,00 PLN Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w pkt X.2 i X.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: - budowę, przebudowę lub rozbudowę co najmniej dwóch obiektów użyteczności publiczne np.j (obiekty kultury i sztuki, obiekty szkół wyższych i związane ze szkolnictwem, obiekty szpitalne i służby zdrowia, obiekty parlamentu i zgromadzeń publicznych, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty służb porządku publicznego) o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 każde i wartości każdego z nich min 4 mln zł bez podatku VAT, w tym co najmniej jedno z zadań w trybie zaprojektuj i wybuduj.


III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: Kierownik Zespołu Projektowego: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku projektanta, w tym doświadczenie w projektowaniu (w charakterze kierownika zespołu projektowego lub projektanta) co najmniej dwóch budów, przebudów lub rozbudów co najmniej trzech obiektów użyteczności publicznej np. (obiekty kultury i sztuki, obiekty szkół wyższych i związane ze szkolnictwem, obiekty szpitalne i służby zdrowia, obiekty parlamentu i zgromadzeń publicznych, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty służb porządku publicznego) o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 każde i wartości każdego z nich min 2 mln zł bez podatku VAT. Projekty te winny być przyjęte do realizacji - co najmniej wydane pozwolenie na budowę. Powinien posiadać również uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant Architekt Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności architektonicznej. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant branży sanitarnej: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant branży elektrycznej: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant branży drogowej: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności drogowej. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Kierownik budowy (branża budowlana): Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych oraz kierowanie (jako kierownik budowy) przynajmniej dwiema robotami budowlanymi obejmującymi obiekty, o których mowa w punkcie 1.2.a) powyżej. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik robót (branża sanitarna): Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu robót sanitarnych oraz kierowanie (jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych przynajmniej dwiema robotami budowlanymi obejmującymi obiekty, o których mowa w punkcie 1.2.a) powyżej. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, Kierownik robót (branża elektryczna): Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu robót elektrycznych oraz kierowanie (jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych przynajmniej dwiema robotami budowlanymi obejmującymi obiekty, o których mowa w punkcie 1.2.a) powyżej. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Osoby przewidziane na stanowiska Projektantów, Kierownika budowy oraz Kierownika robót powinny posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Wymieniony powyżej skład zespołu Specjalistów/Ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający informuje, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w zespole Specjalistów/Ekspertów. Każdy z wymienionych powyżej Specjalistów/Ekspertów musii posiadać dobrą znajomość języka polskiego umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, lub Wykonawca musi zapewnić na własny koszt tłumacza (lub odpowiednią liczbę tłumaczy). Wymagane w pkt. VII.1.3 a) okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania Ofert.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: Kierownik Zespołu Projektowego: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku projektanta, w tym doświadczenie w projektowaniu (w charakterze kierownika zespołu projektowego lub projektanta) co najmniej dwóch budów, przebudów lub rozbudów co najmniej trzech obiektów użyteczności publicznej np. (obiekty kultury i sztuki, obiekty szkół wyższych i związane ze szkolnictwem, obiekty szpitalne i służby zdrowia, obiekty parlamentu i zgromadzeń publicznych, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty służb porządku publicznego) o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 każde i wartości każdego z nich min 2 mln zł bez podatku VAT. Projekty te winny być przyjęte do realizacji - co najmniej wydane pozwolenie na budowę. Powinien posiadać również uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant Architekt Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności architektonicznej. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant branży sanitarnej: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant branży elektrycznej: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Projektant branży drogowej: Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku projektanta. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności drogowej. Powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, oraz znajomość języka polskiego. Kierownik budowy (branża budowlana): Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych oraz kierowanie (jako kierownik budowy) przynajmniej dwiema robotami budowlanymi obejmującymi obiekty, o których mowa w punkcie 1.2.a) powyżej. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik robót (branża sanitarna): Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu robót sanitarnych oraz kierowanie (jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych przynajmniej dwiema robotami budowlanymi obejmującymi obiekty, o których mowa w punkcie 1.2.a) powyżej. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, Kierownik robót (branża elektryczna): Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu robót elektrycznych oraz kierowanie (jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych przynajmniej dwiema robotami budowlanymi obejmującymi obiekty, o których mowa w punkcie 1.2.a) powyżej. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Osoby przewidziane na stanowiska Projektantów, Kierownika budowy oraz Kierownika robót powinny posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Wymieniony powyżej skład zespołu Specjalistów/Ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający informuje, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w zespole Specjalistów/Ekspertów. Każdy z wymienionych powyżej Specjalistów/Ekspertów musii posiadać dobrą znajomość języka polskiego umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, lub Wykonawca musi zapewnić na własny koszt tłumacza (lub odpowiednią liczbę tłumaczy). Wymagane w pkt. VII.1.3 a) okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania Ofert.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Wykonawca musi spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych (definicja roku obrotowego zawarta jest w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnął obrót roczny w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN; b) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy w wysokości co najmniej 2 000 000,00PLN; c) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 4 000 000,00 PLN w postaci opłaconej polisy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt. 1, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (będą podwykonawcami). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


a) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - Umowa może zostać zmieniona w zakresie koniecznym do dostosowania jej treści do zmienionych przepisów prawa, (w tym przepisów o VAT)


b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu o dofinansowanie Inwestycji,


c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących projektu o dofinansowanie Inwestycji przez instytucję zarządzającą lub instytucji pośredniczącą I i II stopnia,


d) w razie, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,


e) w razie udzielenia w trakcie realizacji Umowy zamówień zamiennych, uzupełniających i dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), których konieczności nie można było przewidzieć - Umowa może zostać zmieniona w zakresie koniecznym do dostosowania jej treści w związku z udzieleniem zamówień dodatkowych,


f) w razie wstrzymania realizacji Robót przez Nadzór Archeologiczny w przypadku konieczności prowadzenia badań archeologicznych w okresie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych - Umowa może zostać zmieniona w zakresie terminów wykonania odpowiednich obowiązków zastrzeżonych w jej treści,


 g) w razie wstrzymania realizacji Robót przez Nadzór Budowlany, jeżeli okres przerwy w realizacji Umowy przekracza trzydzieści (30) dni kalendarzowych - Umowa może zostać zmieniona w zakresie terminów wykonania odpowiednich obowiązków zastrzeżonych w jej treści,


 h) w razie konieczności ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego Robót w stosunku do zakresu określonego pierwotnie w Umowie - odpowiednie postanowienia Umowy mogą ulec zmianie w celu dostosowania ich treści do zmienionego zakresu Robót,


 i) w przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy okaże się, że określone pierwotnie w Umowie materiały, urządzenia jakie maj ą być wykorzystane przy wykonywaniu Robót, nie są dostępne na rynku, albo też ich dostawa na potrzeby Umowy wiąże się z koniecznością poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów, na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy - Umowa może zostać zmieniona poprzez zastosowanie innych, równoważnych i dostępnych materiałów lub urządzeń,


 j) w przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy okaże się, że określone pierwotnie w Umowie rozwiązania jakie maj ą być wykorzystane przy wykonywaniu Robót, stały się nieaktualne lub nieprzydatne dla Zamawiającego, na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy - Umowa może zostać zmieniona poprzez zastosowanie innych, równoważnych i dostępnych rozwiązań.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umig.oleszyce.pl : www.bip.oleszyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1 , 37-630 Oleszyce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1 , 37-630 Oleszyce Pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


  


 


 


 


 


                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce


                                                                                               Andrzej Gryniewicz