Przetargi - Polska

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

07.12.2012
0 0 0 0
Polska

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Numer ogłoszenia: 520702 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Numer ogłoszenia w BZP: 495186 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj.     

       małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu 

       bankowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa

       długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 750000,00 PLN (słownie złotych: siedemset

       pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

      - Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

      - Bank Spółdzielczy w Limanowej, ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227967,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

      - Cena wybranej oferty: 241742,29

      - Oferta z najniższą ceną: 241742,29 / Oferta z najwyższą ceną: 241742,29

      - Waluta: PLN.


Z up. Burmistrza Miasta

/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 20.12.2012r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


    

   

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:


1.O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Bank Spółdzielczy 34-600 Limanowa, Rynek 7 . Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 241 742,29 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.


2.W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:


Oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy 34-600 Limanowa, Rynek 7 . Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcom faksem lub pocztą elektroniczną oraz pisemnie w dniu jego sporządzenia, w związku z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj.18.12.2012 r.


 


z up. Burmistrza Miasta

/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 14.12.2012r.


 


 


Limanowa: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Numer ogłoszenia: 495186 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES
: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 750000,00 PLN (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2022.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium
: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI                                                                                                                                                                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 koncesji, zezwolenia lub licencji potwierdzających, że wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy , o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego w miejsce ww. dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby Wykonawcy potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej

III.3.2) Wiedza i doświadczenie                                                                                                                                     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
: www.miasto.limanowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie   


    z up. Burmistrza Miasta

/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 06 grudnia 2012r.                   


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA USŁUGĘ

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


„UDZIELENIE I OBSŁUGA

DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO”


Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  poniżej 200 000 euro


 


ZATWIERDZAM

z up. Burmistrza Miasta

/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza

<Podpis pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego>


Limanowa, dnia 06 grudnia 2012 r.


 


 


Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa

REGON:   491893233

NIP:    737-10-04-591

Miejscowość  34-600 Limanowa

Adres:   ul. Jana Pawła II9

Strona internetowa: www.miasto.limanowa.pl

Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530

Tel.:    18 337 20 54

Fax:   18 337 10 41


 


 


Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa


znak postępowania: GK.271.1.25.12


 
SPIS TREŚCI:


Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 3

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 3

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 3

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 4

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 4

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 6

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 6

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 6

Rozdział 9. Termin związania ofertą 6

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 7

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 7

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 8

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 8

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy .9

Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 9

Rozdział 17. Inne informacje 9

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 9

Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 9


 


Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

 

1.Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Rozdział 2.Opis przedmiotu zamówienia


1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 750.000,00 PLN (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zwanego dalej “Kredytem”.

 CPV 66.11.30.00-5  Usługi udzielania kredytu

2.Kredyt zostanie przeznaczony na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2012r.

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość  wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

4. Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN). Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym

a Wykonawcą odbywać się będą również w PLN.

5.Naliczanie odsetek rozpocznie się od daty wykorzystania kredytu przez Zamawiającego. Do wyliczenia wysokości odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. kalendarzowa ilość dni w miesiącu /kalendarzową ilość dni w roku. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.

6.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę. Naliczanie odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych , a ich spłatę ustala się na ostatni dzień miesiąca, na podstawie noty odsetkowej przesłanej przez Wykonawcę Zamawiającemu.

7.Jedynym kosztem kredytu będzie oprocentowanie wykorzystanej części kredytu w wysokości określonej przez stawkę jednomiesięcznego WIBOR-u wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący powiększoną o marżę Wykonawcy podaną w ofercie oraz jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płatana w dniu zawarcia umowy, w wysokości podanej

w ofercie Wykonawcy.

8.Z tytułu udzielenia i obsługi kredytu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż ujęte w ofercie, w szczególności nie będzie pobierał żadnych opłat z tytułu niepełnego wykorzystania kredytu, zmiany terminu wykorzystania transz, wcześniejszej spłaty kredytu w części lub w całości.

9.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.


Rozdział 3.Termin wykonania zamówienia


1.Uruchomienie kredytu nastąpi do dnia 21-12-2012 r.

2.Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 31-01-2022 r.

3.Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie do 21.12.2012r.

4.Spłata kapitału następować będzie w okresach miesięcznych w następujący sposób:

  -  48 rat po 6 250,00 zł w latach 2013-2016,

  -  55 rat po 7 085,00 zł i 5 rat po 7 065,00 zł w każdym miesiącu grudniu w latach 2017-2021,

  -    1 rata 25 000,00 zł w styczniu 2022r.    

  Spłata pierwszej raty kapitału nastąpi w dniu 31.01.2013 r.


Rozdział 4.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

1)Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej , a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm),  a w przypadku określonym

w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy , o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;

b)posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie ;

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku

w tym zakresie.

2)Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).


Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców


1.Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1)oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdz. 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie

2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie

4)koncesja, zezwolenie lub licencja potwierdzające, że wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm),  a w przypadku określonym

w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy , o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego w miejsce ww. dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby Wykonawcy potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców

2.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

4.Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

6.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817).


Rozdział 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2)zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

3)pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4)pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

5)jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia

w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Rozdział 7.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami


1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1

- faksem (nr 18 337 10 41)

- drogą elektroniczną (adresy:    sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) znak lub nazwę  postępowania

5.SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

6.Kontakt z Zamawiającym

-  tel. 18 337 20 54 wew. 155, inwestycje@miasto.limanowa.pl

-  tel. 18 337 20 54 wew. 142, finanse@miasto.limanowa.pl

oraz  fax 18  337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl


Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium


Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu  nie wymaga wniesienia wadium.


Rozdział 9. Termin związania ofertą


1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.


Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert


1.Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

OFERTA NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 14 grudnia 2012r. godz. 13.00

2.Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

3.Tajemnica przedsiębiorstwa:

1)jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2)zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4.Informacje pozostałe:

1)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych

w niniejszej SIWZ,

3)Oferta musi być sporządzona:

a)w języku polskim,

b)w formie pisemnej.

5.Zaleca się, aby:

a)ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b)każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

c)kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d)oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  3 do SIWZ).

6.Zmiana / wycofanie oferty:

a)zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b)o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c)pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d)do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7.Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.


Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1.Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9,

34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia  14 grudnia 2012  roku, godz. 12.30

2.Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,

pok. 18, dnia 14 grudnia 2012 roku, godz. 13.00

3.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

6.Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7.UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.


Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny


1.Ceną oferty jest suma wartości prowizji i odsetek od kredytu (w PLN) podana w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

2.Cena oferty obliczona będzie w oparciu o ewentualną stałą jednorazową prowizję Wykonawcy, oraz oprocentowanie kredytu złożone ze zmiennej stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy.

3.Składniki stałe ceny oferty oferowane przez Wykonawcę tj. marża i prowizja powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4.Przy obliczaniu wartości odsetek kredytu należy przyjąć następujące założenia:

a)wypłata kredytu nastąpi jednorazowo terminie do 21.12.2012r.,

b)spłata kredytu nastąpi w transzach i terminach podanych w Rozdziale 3 SIWZ,

c)stawkę WIBOR 1M należy przyjąć wg kursu 4, 43 zł 

d)marżę należy przyjąć zgodnie z ofertą Wykonawcy.


Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.


Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony

w art. 94 ustawy Pzp.


Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego


Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.

Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy

w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.


Rozdział 17. Inne informacje


Zamawiający nie przewiduje:

1)składania ofert częściowych i wariantowych,

2)udzielania zamówień uzupełniających,

3)zawarcia umowy ramowej,

4)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

5)wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

6)rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.


Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Wykonawcy,a także innemu podmiotowi,który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 


Rozdział 19. Załączniki do SIWZ


Załącznik Nr 1      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu kreślonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 2      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24  ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3      Formularz oferty

Załącznik Nr 4     Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 5     Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 wraz z opinią RIO

Załącznik Nr 6     Uchwała Budżetowa na rok 2012 wraz z opinią RIO

Załącznik Nr 7    Sprawozdanie Rb NDS  za rok 2010, 2011 i I półrocze  2012r.

Załącznik Nr 8     Uchwała Nr XXXIII/190/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego wraz z opinią RIO

Załącznik Nr 9     Sprawozdanie RbN i RbZ za rok 2010, 2011 i I półrocze  2012r.oraz sprawozdania opisowe za 2010r. i I półrocze 2012r.