Przetargi - Polska

Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - Etap II

23.01.2013
0 0 0 0
Polska

 


Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (w maksymalnej ilości do 130 sztuk dla ekwiwalentu do 6 RLM i 7-12 RLM), pracujących w technologii tarczowego złoża biologicznego na wale rotującym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu (drenaż rozsączający lub studnia chłonna), przewodami i studzienkami kanalizacyjnymi, pompowniami ścieków, studzienkami rozdzielczymi i zbiorczymi, instalacją elektryczną z automatycznym sterowaniem procesów oczyszczania. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE, być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 na podstawie badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium dla właściwej normy. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - roboty budowlano-montażowe, - roboty elektryczne, - obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: - uporządkowanie placu budowy do stanu poprzedniego (wywóz gruntu, niwelacja terenu); - przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni, dostarczenie wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez osobę/instytucję posiadającą stosowne uprawnienie (dla 10 % wybudowanych oczyszczalni); - przeszkolenie użytkowników, dostarczenie instrukcji obsługi; - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.