Przetargi - Polska

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOGĘ PRACOWAĆ - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE LIMANOWA - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16.06.2011
0 0 0 0
Polska

 


 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161756-2011 z dnia 2011-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I - trening kompetencji społecznych - warsztaty grupowe oraz indywidualny trening motywacyjny (indywidualne zajęcia z psychologiem) Część II - warsztaty z doradztwa zawodowego oraz indywidualne...

Termin składania ofert: 2011-06-27 


Limanowa: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOGĘ PRACOWAĆ - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE LIMANOWA
Numer ogłoszenia: 205740 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161756 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 3371310, faks 18 3371310.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOGĘ PRACOWAĆ - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE LIMANOWA.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I - trening kompetencji społecznych - warsztaty grupowe oraz indywidualny trening motywacyjny (indywidualne zajęcia z psychologiem) Część II - warsztaty z doradztwa zawodowego oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Część III - szkolenie z zakresu podstawowej wiedzy o zdrowiu - kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i kursu promocji zdrowego trybu życia Część IV - kurs podstawowej obsługi kasy fiskalnej i komputera wraz z przeprowadzeniem certyfikacji ECDL E-Obywatel Część V - kurs prawa jazdy kat. B Część VI - Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy Część VII - Kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy Część VIII - Kurs opiekuna osób starszych Część IX - Kurs kucharza małej gastronomii Część X - Terapia w ramach aktywizacji zdrowotnej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.40.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1, 80.56.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienia finansowane jest w ramach projektu Mogę pracować - program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa - poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BOSS KOMPUTER Wiesław Dutka, ul. Rynek 15, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 266263,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 71450,00
 • Oferta z najniższą ceną: 71450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123199,40
 • Waluta: PLN.
 


    Kierownik MOPS                                            

/-/ Aleksandra Malinowska                                   


Limanowa, dnia 19.07.2011r.
 


 


 


 


 


 


 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej zawiadamia:


 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: BOSS KOMPUTER Wiesław Dutka, ul. Rynek 15, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 71.450,00 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 58,00 pkt.

 

Oferta Nr 2:

BOSS KOMPUTER Wiesław Dutka, ul. Rynek 15, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

 

Oferta Nr 3:

Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego Jolanta Reichel, ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta odrzuceniu.


 


 Kierownik MOPS                                            

/-/ Aleksandra Malinowska                                   


Limanowa, dnia 05.07.2011r.


 


 


 


 


 


  

 


Numer ogłoszenia: 161756 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej , ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 3371310, faks 18 3371310.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


 


 


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOGĘ PRACOWAĆ - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE LIMANOWA.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I - trening kompetencji społecznych - warsztaty grupowe oraz indywidualny trening motywacyjny (indywidualne zajęcia z psychologiem) Część II - warsztaty z doradztwa zawodowego oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Część III - szkolenie z zakresu podstawowej wiedzy o zdrowiu - kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i kursu promocji zdrowego trybu życia Część IV - kurs podstawowej obsługi kasy fiskalnej i komputera wraz z przeprowadzeniem certyfikacji ECDL E-Obywatel Część V - kurs prawa jazdy kat. B Część VI - Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy Część VII - Kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy Część VIII - Kurs opiekuna osób starszych Część IX - Kurs kucharza małej gastronomii Część X - Terapia w ramach aktywizacji zdrowotnej.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.40.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1, 80.56.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


 


 


 


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu


 


 


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


 


 


 
 •    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: - są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365) lub do wykazu placówek, ośrodków i działalności oświatowej prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Kuratora Oświaty, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz. 2247 z późn. zm. ), - są wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez właściwego Starostę Powiatowego jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania UWAGA (dotyczy Wykonawców wykonujących działalność osobiście) Zamówienia nie może wykonywać osoba : 1) Zatrudniona przy realizacji projektu Mogę pracować na podstawie umowy o pracę lub 2) Zatrudniona jednocześnie w: a) Instytucji Zarządzającej - Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju regionalnego b) Instytucji Pośredniczącej - departamencie Polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, d) Regionalnym, Ośrodku EFS, e) Krajowym Ośrodku EFS, f) Krajowej Instytucji Wspomagającej - Centrum Projektów Europejskich jeśli zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy ta sama osoba realizuje zadania na rzecz projektu Mogę pracować, a jednocześnie we wskazanej powyżej instytucji zajmuje stanowisko związane np. z oceną tego projektu, przyznaniem mu dofinansowania, uznaniem poniesionych w ramach projektu wydatków za kwalifikowane. Każdą sytuację, w której praca w danej instytucji może mieć wpływ na realizację projektu Mogę pracować należy traktować jako potencjalny konflikt interesów, co uniemożliwia zatrudnienie w ramach projektu. Podwójne finansowanie zachodzi wtedy, gdy zarówno praca w ramach projektu Mogę pracować jak i praca we wskazanej powyżej instytucji finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pracy. W przypadku wykonywania zadania na rzecz więcej niż jednego projektu finansowanego ze środków EFS, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności lub wykonywania innych zadań w ramach projektu Mogę pracować na podstawie umowy cywilno-prawnej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonywanej na rzecz każdego z projektów, z wyszczególnieniem w jakich godzinach wykonuje pracę dla poszczególnych projektów, których jest pracownikiem. Ewidencja zostanie załączona każdorazowo do rachunku za zrealizowaną usługę


 •    III.3.2) Wiedza i doświadczenie     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie usługi szkoleniowe współfinansowane prze Unię Europejską;


 •    III.3.3) Potencjał techniczny     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału, w tym: - sala do prowadzenia zajęć, - pracownią komputerową z co najmniej 14 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i urządzeń peryferyjnych, - co najmniej 14 kasami fiskalnymi, - placem manewrowym do prowadzenia nauki jazdy, - samochodem osobowym przystosowanym do nauki jazdy kat. B - Certyfikowane Laboratorium ECDL (komercyjnym) na terenie miasta Limanowa - zaplecze gastronomiczne do przeprowadzenia zajęć praktycznych kursu kucharz małej gastronomii


 •    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Wymagane uprawnienia/wykształcenie: - wykształcenie wyższe - filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, - wykształcenie wyższe - germanistyka z przygotowaniem pedagogicznym, - instruktor prawa jazdy posiadający wpis do ewidencji instruktorów prowadzonej przez właściwe Starostwo Powiatowe - certyfikat Egzaminatora e-Citizen, ECDL e-Obywatel - psycholog - doradca zawodowy - ratownik medyczny - dietetyk które będą prowadzić szkolenia i kursy objęte zamówieniem; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami


 •    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 000 złotych (słownie : sto tysięcy).


 


 


 
 •    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 •    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) wypełniony formularz ofertowy (Załacznik Nr 6do SIWZ) 2) pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


 


 


 


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 


 


 


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


 


 


 


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


 


 


 


Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone: - w przypadku przerwania szkolenia/kursu przez osobę skierowaną, wówczas zapłata za szkolenie/kurs ww. osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w Szkoleniu/Kursie - w przypadku zmniejszenia ilości uczestników szkolenia/ kursu proporcjonalnie do zmniejszonej ilości uczestników kursu, przy czym cena szkolenia/kursu dla 1 uczestnika jest stała i nie ulega zmianie c) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 3 ust. 2, przy pomocy, których wykonawca realizuje zamówienie przy zachowaniu kwalifikacji i doświadczenia spełniających warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia d) w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji umowy e) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. f) Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę


 


 


 


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: MOPS Limanowa, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa pok. 5, w godzinach urzędowania Zamawiającego..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, pokój nr 2 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienia finansowane jest w ramach projektu Mogę pracować - program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa - poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Kierownik MOPS                                            

/-/ Aleksandra Malinowska                                   


Limanowa, dnia 16.06.2011r.


 


 

Poniżej link do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOGĘ PRACOWAĆ - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE LIMANOWA:


 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


 


 


 


 


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


 


IV.3) ZMIANA UMOWY


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


 


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 


III.2) ZALICZKI


 


III.1) WADIUM


 


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 


 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ