Aktualności - Polska

Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

13.06.2018
0 0 0 0
Polska

PORZĄDEK  OBRAD

wspólnego posiedzenia komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku, o godzinie 15.00, w siedzibie Rady Miejskiej.
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za 2017 rok”, w tym zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017  

- absolutorium za rok 2017.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta     i Gminy Szczawnica na rok 2018.

6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie nazwy Miasta i Gminy Szczawnica.

8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.