Aktualności - Niedźwiedź

Ogłoszenie Wójta Gminy Niedźwiedź

10.10.2018
0 0 0 0
Niedźwiedź


Na podstawie Uchwały nr XLVII/291/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010 ., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


 Wójt Gminy Niedźwiedź serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Niedźwiedź w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Niedźwiedź z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.Niezgłoszenie przez organizacje pozarządowe opinii w określonym terminie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do ww. projektu uchwały.


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy przedstawić pisemnie w dniach od 10 października do 24 października 2017 roku na dziennik podawczy.


 


   Wójt Gminy Niedźwiedź


Janusz Potaczek